Nákup vstupenek on-line

Provozní řád
Prague Fear House

1. Základní informace

Prague Fear House je „dům hrůzy“, který je provozován v prostorách nacházejících se v suterénu domu na adrese Praha 1, Vodičkova 32, PSČ 110 00, jeho součástí je bar s nabídkou občerstvení a obsluhou.

Prague Fear House je provozován denně, v pracovních dnech od 14.00 hod. do 22.00 hod., ve dnech pracovního klidu a o svátcích od 12.00 hod do 24.00 hod.. Bar je otevřen denně, v pracovních dnech od 14.00 hod. do 24.00 hod., ve dnech pracovního klidu a o svátcích od 12.00 hod do 24.00 hod.

Provozovatelem Prague Fear House je obchodní společnost Prague Fear House s.r.o., IČ: 04729897, se sídlem Lodecká 1181/4, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252780 (dále jen „Provozovatel“).

2. Akce pořádané Provozovatelem

Prohlídky Prague Fear House jsou provozovány na značených prohlídkových okruzích ve sklepních/ suterénních prostorách objektu Prague Fear House. Prohlídky probíhají převážně ve tmě a ve specifických prostorách, které jsou upraveny k jejich účelu a které svou podstatou či provedenou úpravou umožňují docílit zvýšeného efektu strachu u účastníků Akcí.

Prohlídky Prague Fear House jsou provozovány ve dvou verzích, a to ve verzi „regular“ a ve verzi „hard“ (dále společně či jednotlivě jen „Akce“). Akce ve verzi „regular“ Provozovatel pořádá průběžně, v průběhu otevíracích hodin, akce ve verzi „hard“ výhradně po předchozí emailové či telefonické dohodě.

Účastníci jsou v průběhu Akce v jednotlivých místnostech prohlídkového okruhu konfrontováni s hereckými výstupy osob, zajištěných a najatých Provozovatelem (dále jen „Herci“). Herci budou pro účely svých hereckých výstupů a rolí specificky oblečeni a maskováni, účastníky budou v návaznosti na své herecké role strašit. Ve verzi „hard“ Akce mohou Herci na účastníky předstírat útok a mohou se s nimi dostat i do fyzického kontaktu.

Akce ve verzi „regular“ se účastní nejméně 1 osoba a nejvíce 4 osoby. Akce ve verzi „regular“ trvá po dobu cca 15 – 20 minut.

Akce ve verzi „hard“ se účastní nejméně 1 osoba a nejvíce 2 osoby. Akce ve verzi „hard“ trvá po dobu cca 30 minut.

Děti mladší 15 let se Akcí nemohou účastnit. Děti starší 15 let se mohou účastnit výhradě Akce ve verzi „regular“. Akce ve verzi „hard“ se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.

Účast na Akci je podmíněna přeložením platné vstupenky.

3. Průběh Akcí

Po zakoupení a předložení platné vstupenky budou účastníci Akce Provozovatelem soustředěni v první místnosti prohlídkového okruhu, kde budou ze strany osoby pověřené Provozovatelem vyrozuměni o podstatě a průběhu Akce a instruováni o pravidlech účasti na ní. Účastníci jsou povinni se před zahájením Akce seznámit s obsahem tohoto provozního řádu, účastníci Akce ve verzi „hard“ jsou povinni tuto skutečnost Provozovateli na připravených tiskopisech prohlášení svým podpisem potvrdit.

Účastníci Akce ve verzi „hard“ budou zástupcem Provozovatele v rámci této instruktáže vyrozuměni o pravidlu „záchranného slova“ a toto „záchranné slovo“ jim bude sděleno. Berou na vědomí, že pokud v průběhu Akce toto „záchranné slovo“ hlasitě a srozumitelně vysloví, bude jejich účast na Akci okamžitě ukončena, bez nároku na vrácení vstupného.

Účastník Akce má po tomto vyrozumění možnost účast na Akci odmítnout, pro případ tohoto odmítnutí mu bude vráceno uhrazené vstupné. Pokud účastník této možnosti nevyužije, na Akci nastoupí a v jejím průběhu ji z jakéhokoliv důvodu ukončí, nemá nárok na vrácení vstupného.

Účast na Akci nastává vstupem účastníků na prohlídkový okruh Prague Fear House. Účastníci v rámci Akce postupují sami, ve směru vyznačené prohlídky. Účastníci jsou povinni držet se ve skupině a po okruhu postupovat v řadě za sebou – výhradně ve značeném směru.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídky prostor Prague Fear House probíhají ve specifických prostorách a zejména ve tmě, je nezbytné, aby účastníci udržovali mezi sebou po celou dobu Akce fyzický kontakt – ideálně tak, aby v řadě, v níž budou postupovat, se drželi nejméně jednou rukou za rameno účastníka před sebou.

Účastníci berou na vědomí, že prohlídka prostor Prague Fear House obsahuje napínavé a do jisté míry stresující situace a okamžiky. Ty jsou součástí a podstatou Akce, přičemž žádný z účastníků se v průběhu Akce nedostane do skutečně nebezpečné situace.

Účastníci se v průběhu Akce mohou ušpinit či jejich oděv může být ušpiněn či potřísněn, resp. je to s ohledem na specifický stav prostor a výstupy Herců pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že Akce probíhá zejména ve tmě a současně nelze předpokládat reakci účastníků na herecké výstupy Herců, nelze vyloučit, že účastník může v průběhu Akce upadnout, do něčeho narazit či narazit do jiného účastníka, poškodit si oděv či způsobit si zranění či menší oděrky či modřiny, příp. způsobit škodu jinému účastníkovi. Účastníci tak na Akci nastupují po provedení řádné instruktáže Provozovatele a znalosti podmínek tohoto provozního řádu, tedy při plném vědomí všech rizik spojených s jejich účastí na Akci a výlučně na svou odpovědnost. Účastníci nemají vůči Provozovateli jakékoliv nároky na náhradu jakýchkoliv škod na majetku a zdraví, ke kterým dojde či dojít může v rámci jejich účasti na Akci.

Účastník nesmí mít u sebe, v průběhu Akce, jakékoliv zbraně či jiné nebezpečné předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či majetek dalších účastníků Akce, Provozovatele či jím pověřených osob.

4. Další práva a povinnosti účastníků

Osoba, která se hodlá zúčastnit Akce, je povinna se před jejím zahájením seznámit s tímto provozním řádem a povinnosti jím stanovené bezvýhradně dodržovat.

Účast na Akci je zakázána osobám v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nedoporučuje se těhotným ženám, osobám labilním či s psychickými, srdečními nebo dýchacími potížemi, jakož i osobám trpícím klaustrofobií.

K vyžádání Provozovatele je účastník Akce povinen řádně prokázat svůj věk, a to předložením platného průkazu totožnosti.

Akce se každý účastník účastní na vlastní riziko a nebezpečí.

Účastník Akce je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů zástupců Provozovatele a Herců. Účastník Akce je povinen při Akci postupovat výhradně směrem, který je Akce značena a pohybovat se pouze v pro ni vymezeném prostoru. Účastník Akce nesmí při prohlídce postupovat jiným než značeným směrem, stejně tak se nesmí v místnostech prohlídky bezdůvodně zdržovat.

Účastník Akce souhlasí s tím, že pokud nebude dodržovat bezpečností a provozní pravidla či pokyny zástupců Provozovatele a Herců, může být z Akce a prostor Provozovatele vyveden bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného.

Účastník Akce je povinen herecké výstupy Herců pasivně strpět, tedy nesmí se jejich hereckým výstupům aktivně bránit – zejména nesmí Herce jakkoliv napadnout, zejména ne je kopat či škrábat.

V případě, kdy bude účastník účastníci se Akce ve verzi „hard“ chtít z jakéhokoliv důvodu svou účast na Akci ukončit, vysloví před kterýmkoliv z nejbližších Herců hlasitě a srozumitelně „záchranné slovo“.

Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do prostor Prague Fear House či k účasti na Akci osobu dle svého uvážení, a to bez udání důvodu. Současně si vyhrazuje právo ukončit účast na Akci takového účastníka, který porušil pravidla stanovená tímto provozním řádem, případně svým chováním ruší průběh Akce či její další účastníky – to pak bez povinnosti vrácení vstupného.

V prostorách Prague Fear House je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Účastí na Akci účastník dává Provozovateli souhlas s pořizováním fotografické dokumentace a zvukových, obrazových a audiovizuálních záznamů jeho účasti na Akci, a se zveřejněním takto pořízených záznamů v rámci propagace a prezentace Prague Fear House či Provozovatele. Tento souhlas je udělen výhradně k výše uvedenému účelu a platí do jeho odvolání účastníkem.

Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů z Akce účastníkem je zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu, jakož i v případě porušení jakékoliv jiné povinnosti nebo zákazu stanovených tímto provozním řádem, v jehož důsledku dojde k poškození vybavení Prague Fear House, je účastník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu způsobené škody v plné výši. V případě porušení jakékoliv povinnosti nebo zákazu stanovených tímto provozním řádem je Provozovatel rovněž oprávněn okamžitě ukončit účast účastníka na Akci bez nároku na vrácení vstupného.

Účastníci jsou povinni si před započetím Akce uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v prostorách hlídané šatny. Provozovatel neodpovídá za škodu či ztrátu osobních věcí či cenností, pokud nebudou svěřeny do depozita této hlídané šatny.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto provozního řádu.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 18. dubna 2017.


Prague Fear House s.r.o.

Lenka Součková, jednatel